Monday, April 27, 2009

Tạm biệt

Tôi sẽ đi thành phố New Orleans từ 17 ngày tháng 5 đến 31 ngày tháng 5, rồi tôi sẽ đi nước Nhật 1 ngày tháng 6. Tôi ở thành phố Kyoto từ 1 ngày tháng 6 đến 15 ngày tháng 7, rồi tôi đi thành phố Osaka để làm nghiên cứu đến 31 ngày tháng 7. Vào tháng 8, tôi ở Ann Arbor và New Orleans, và tôi sẽ đang dọc rất nhiều sách.

Chúc may mắn với trường học, và có mùa hè đẹp!

No comments:

Post a Comment